Algemene Voorwaarden Letterdesk

(Click here for English)

Artikel 1. Definities: wat bedoelen we ermee?

In deze algemene voorwaarden gebruiken we de volgende definities:

 1. Letterdesk: zoals in artikel 2 van de algemene voorwaarden staat;
 2. Wederpartij: dat ben jij! Samen sluiten we een Overeenkomst;
 3. Overeenkomst: alle afspraken die we samen maken over het verlenen van diensten of leveren van goederen van ons aan jou;
 4. Partijen: Wederpartij en Letterdesk samen;
 5. Schriftelijk: per e-mail, post, fax of WhatsApp;
 6. Derde(n): andere partijen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 7. Evenement: elke door Letterdesk georganiseerd bijeenkomst, hieronder wordt mede begrepen: cursussen, trainingen, workshops en brainstormsessies.

Artikel 2. Identiteit

Naam bedrijf: Letterdesk
Straatnaam en nummer: Sint Annastraat 172
Postcode en vestigingsplaats: 6524 GT Nijmegen
KvK nummer: 73437700

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Letterdesk en voor iedere Overeenkomst tussen Letterdesk en een andere partij.
  Uitleg: Een rechtshandeling is een actie die je onderneemt, met als doel een juridische relatie. Bijvoorbeeld het kopen van een huis of het sluiten van een arbeidsovereenkomst.
 2. Sluiten we een digitale Overeenkomst? Dan zorgen we dat je altijd (gratis) digitaal toegang krijgt tot de algemene voorwaarden. We sturen je de algemene voorwaarden ook gratis digitaal toe. Is dat niet mogelijk? Dan laten we je weten waar je onze algemene voorwaarden kunt vinden of sturen we ze naar je op.
 3. Er gelden geen andere afspraken dan deze, tenzij we dat samen Schriftelijk overeengekomen zijn.
 4. Alleen als we het samen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden.
 5. De afspraken uit deze algemene voorwaarden gelden altijd. Ook als Letterdesk er niet altijd uitdrukkelijk om vraagt of je er in het verleden niet letterlijk aan heeft gehouden.
 6. Kunnen wij  geen beroep doen op een bepaling in deze algemene voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat een rechter verklaart dat deze onredelijk is? Dan geldt deze bepaling niet. We spreken dan wel af dat we zoveel mogelijk het idee en de inhoud achter deze bepaling in stand houden, zodat we daar wel een beroep op kunnen doen.
 7. Letterdesk kan niet garanderen dat het gewenste resultaat bereikt wordt met de werkzaamheden. Deze Overeenkomst is dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dat betekent dat we beloven ons altijd in te zetten, maar geen beloftes doen over het resultaat.
 8. Letterdesk mag altijd Derden inschakelen om de Overeenkomst uit te voeren.
 9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.

Artikel 4. Aanbod

 1. Als een aanbod een bepaalde tijd geldig is of onder bepaalde voorwaarden wordt uitgevoerd, vermelden we dit nadrukkelijk.
 2. Al onze producten, digitale inhoud en diensten hebben een duidelijke omschrijving. Zo kan jij een goede beoordeling van het aanbod maken. Als we afbeeldingen gebruiken, dan zijn deze van waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, digitale inhoud of diensten. Overduidelijke vergissingen of fouten in bijvoorbeeld bedragen binden Letterdesk niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst ontstaat als je gebruik maakt van het aanbod en voldoet aan de gestelde eisen.
 2. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet (meer) geldig is, betekent dat dat de rest van de algemene voorwaarden wel nog gelden. Als dit gebeurt, gaan we samen in overleg om een nieuwe bepaling toe te voegen die de niet-geldige bepaling vervangen. Daarbij proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de strekking van de niet-geldige bepaling.
 3. Als we redelijke twijfels hebben of jij je wel houdt aan de afspraken uit deze Overeenkomst – bijvoorbeeld als we twijfels of informatie hebben dat jij je niet aan je (financiële) verplichtingen kunt houden – dan hoeven we onze kant van de Overeenkomst ook niet uit te voeren. Als wij weigeren ons werk uit te voeren, dan laten we je dat op een redelijke termijn Schriftelijk weten.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige, aanvullende of vervolgopdrachten die voortkomen uit de Overeenkomst.
 5. Afgesproken (op)levertermijnen moeten zo goed mogelijk nagekomen worden. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat. In dat geval heb je geen recht op schadevergoeding: termijnen zijn slechts een indicatie.
 6. Heb je een product of dienst online besteld, dan bevestigen we de bestelling ook online.

Artikel 6. Annulering en opzegging

 1. Letterdesk mag een Evenement uiterlijk drie dagen voor de geplande datum van het Evenement annuleren. We laten je dat zo snel mogelijk weten. Heb je al een aanbetaling gedaan? Dat geven we je dat bedrag weer terug. Als het kan bieden we je ook een alternatief. Maak je daar gebruik van? Dan krijg je je geld niet terug.
 2. Je kunt Evenementen alleen Schriftelijk en voordat het Evenement begint annuleren. In dat geval kunnen we de volgende kosten bij de Wederpartij in rekening brengen:
  a. Bij annulering vanaf het sluiten van de overeenkomst tot één maand voor het Evenement: 25% van het bedrag.
  b. Bij annulering binnen één maand voor het Evenement: 50% van het bedrag.
  c. Bij annulering binnen een week voor het Evenement: 75% van het bedrag.
 3. Tenzij we Schriftelijk iets anders hebben afgesproken kun je het verbeteren, bewerken of schrijven van een tekst niet annuleren. Wil je de opdracht toch annuleren? Dan moet je de al gemaakte kosten, waaronder de gemaakte arbeidsuren, alsnog betalen.
 4. Is er sprake van een duurovereenkomst? Dan kun je die alleen opzeggen met de volgende opzegtermijn:
  – Binnen het eerste jaar van de overeenkomst: opzegtermijn van 1 maand;
  – Binnen het tweede jaar van de overeenkomst: opzegtermijn van 2 maanden;
  – Binnen het derde jaar van de overeenkomst: opzegtermijn van 6 maanden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. We zijn niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. We zijn wel aansprakelijk als de schade opzettelijk of door roekeloosheid is ontstaan.
 2. Als we in specifieke gevallen toch aansprakelijk zijn, dan vergoeden we de aankoopprijs zoals vooraf afgesproken (exclusief btw). Als de Overeenkomst langer dan 6 maanden duurt, vergoeden we altijd een bedrag ter hoogte van de betalingen over de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. De maximale schadevergoeding is nooit hoger dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 4. Dit is directe schade:
  a. Redelijke kosten die jij zou moeten maken zodat wij ons aan de Overeenkomst kunnen houden. Deze vervangende schade wordt niet vergoed als jij de Overeenkomst zelf ontbindt.
  b. Kosten die gemaakt zijn om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Alleen zolang de vaststelling betrekking heeft op de schade zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.
  c. Kosten die zijn gemaakt om schade te voorkomen of beperken. Alleen als je kunt aantonen dat deze kosten daadwerkelijk de schade, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, hebben beperkt.
 5. Als een derde partij schade maakt in verband met uitvoering van deze Overeenkomst, dan zijn wij niet verantwoordelijk.
 6. Wil je aanspraak maken op schadevergoeding, dan telt dat recht alleen als je de schade zo snel mogelijk na het ontstaan Schriftelijk bij ons meldt. Dit recht vervalt als je de schade pas na 12 maanden meldt.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die eventuele hulppersonen maken. Zie art. 6:76 BW.
 8. Als je je gegevens te laat of onjuist oplevert en er daardoor schade ontstaat, zijn wij niet aansprakelijk.

Artikel 8. Overmacht

 1. In aanvulling op wat er bepaald is in artikel 6:75 BW: soms gebeuren er dingen waardoor we onze verplichtingen (deels) niet na kunnen komen. Hierbij kun je denken aan:
  – wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden;
  – (stroom)storingen;
  – computervirussen;
  – extreme weersomstandigheden;
  – brand(gevaar);
  – (dreigend) oorlogsgevaar;
  – pandemieën;
  – epidemieën;
  – quarantaines;
  – ziekteverzuim;
  – arbeidsongeschiktheid;
  – stakingen;
  – maatregelen van overheidswegen.
 1. Doet zich een situatie voor zoals hierboven beschreven? Dan worden onze verplichtingen opgeschort tot het moment dat we weer verder kunnen. Duurt de overmachtssituatie 30 dagen of langer, dan mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden. Het is dan in geen enkel geval mogelijk om een schadevergoeding te eisen.

Artikel 9. Onze prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Tenzij we iets anders hebben afgesproken.
 2. We mogen één keer per jaar een inflatiecorrectie toepassen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op verschillende factoren op het moment van de aanbieding. We kunnen tot 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst gewijzigde kosten aan jou doorberekenen tot maximaal 20% van het oorspronkelijke bedrag. Dat kan alleen in situaties waarop we geen invloed hebben. Denk aan verhogingen van:
  • accijnzen
  • sociale lasten
  • verzekeringspenningen
  • omzetbelasting
 4. We zijn niet verplicht om een deel van de Overeenkomst na te komen tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch ook voor toekomstige opdrachten.

Artikel 10. Betaling en facturering

 1. Je dient de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Tenzij we anders hebben afgesproken in deze Overeenkomst of de aanvullende voorwaarden.
 2. Heb je onjuiste betaalgegevens verstrekt of vermeld? Dan dien je dat meteen aan ons door te geven zodat we het kunnen aanpassen.
 3. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting(en) voldoet, wijzen we je daarop. Je krijgt vervolgens 7 extra dagen om te betalen. Heb je dan nog niet betaald, dan ben je in verzuim. Je bent ons dan bovenop het verschuldigde bedrag ook de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Als we buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt, dan brengen we die ook bij jou in rekening.
 4. Is er bij de Wederpartij sprake van (aankomend)  faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP? Dan zijn jouw vorderingen en verplichtingen naar ons direct opeisbaar.
 5. Jouw betalingen aan ons zijn in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten. In de tweede plaats de opeisbare facturen die het langst open staan. Ook als jij aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11. Klachten

 1. Je kunt een klacht indienen binnen 2 maanden nadat je het gebrek ontdekt hebt of had moeten ontdekken. Als er sprake is van een fout of schade bij (op)levering, dan geldt een termijn van 48 uur.
 2. Heb je een klacht ingediend, dan hebben wij in ieder geval 4 weken de tijd om het in onderling overleg op te lossen.
 3. Als je je klacht niet op tijd indient, dan gaan we ervan uit dat jouw product aan onze Overeenkomst voldoet en volgens onze Overeenkomst functioneert.
 4. Een klacht zorgt er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort.

Artikel 12. Overdracht

 1. Jouw rechten en plichten uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 13. Meerwerk

 1. Als wij op eigen of jouw verzoek, met Schriftelijke instemming, werk verrichten dat buiten de Overeenkomst valt, is de vergoeding voor jouw rekening. Die vergoeding is volgens onze afgesproken tarieven. Je kunt ons vragen om daar een aparte Schriftelijke overeenkomst voor te sluiten.
 2. Je gaat ermee akkoord dat door werkzaamheden of prestaties zoals hierboven bedoeld, de eerder overeengekomen doelstellingen en verwachtingen beïnvloed kunnen worden.
 3. Als we voor onze dienstverlening een vast bedrag hebben afgesproken, zullen we je altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die onder onze uitvoering van de Overeenkomst vallen, horen bij ons. Jij krijgt alleen niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden en de wet staan. Ieder ander of verdergaand recht hoort daar niet bij.
 2. Als wij je stukken sturen, dan mag alleen jij die gebruiken. Je mag verkregen informatie niet openbaar maken of verveelvoudigen op welke manier dan ook. Denk daarbij aan het bewerken, verkopen, ter beschikking stellen, verspreiden of integreren in netwerken. Dit mag alleen als wij daar nadrukkelijk Schriftelijk toestemming voor hebben gegeven, of als het in onze Overeenkomst staat.
 3. Wij hebben het recht om kennis die we bij uitvoering van de Overeenkomst verkregen hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Hier valt het delen van jouw vertrouwelijke informatie met Derden niet onder.
 4. Je bent niet bevoegd om sub-licenties aan Derden te verlenen, tenzij we dat hebben afgesproken.
 5. We mogen jouw naam en logo gebruiken als referentie of promotie.
 6. Als je handelt in strijd met dit artikel, dien je een boete te betalen. Dit is een bedrag van drie keer het bedrag dat we hebben afgesproken in de Overeenkomst. Daarnaast houden we ons recht op schadevergoeding.
 7. We doen geen afstand van onze persoonlijkheidsrechten. Daaronder valt het recht op naamsvermelding, tenzij we dat Schriftelijk anders hebben afgesproken.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Je bent verplicht om alle vertrouwelijke informatie die je van ons krijgt, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk als wij dat aangeven of als vanzelfsprekend is.
 2. Overtreed je bovenstaande bepaling? Dan ben je ons 20.000 euro per overtreding verschuldigd. Ook als we geen schade hebben geleden onder de overtreding. Daarnaast mogen we ook een schadevergoeding rekenen.

Artikel 16. Vrijwaring

 1. Je zorgt ervoor dat alle aangeleverde data en materialen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Derden.
 2. Lever je een afbeelding waar portretrecht op zit bij ons aan, die wij moeten gebruiken voor de uitvoering of het resultaat van de Overeenkomst, dan verklaar je hierbij dat Letterdesk toestemming heeft om dit portret te gebruiken.
 3. Letterdesk hoeft het in het vorige lid bedoelde portretrecht niet te onderzoeken.
 4. Je vrijwaart Letterdesk voor eventuele aanspraken van Derden voor inbreken op intellectuele eigendomsrechten.
 5. Je vrijwaart Letterdesk ook voor alle aanspraken van Derden, waaronder in ieder geval aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en die niet aan Letterdesk toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade die we door zo’n aanspraak krijgen, komen voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 17. Medewerkersbeding

 1. Tijdens onze Overeenkomst en één jaar erna, zullen we na Schriftelijke toestemming medewerkers van de andere partij in dienst nemen of voor ons laten werken. Alleen als die medewerkers betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Bied je ons een passende vergoeding van minstens 10 maandsalarissen? Dan zullen we in bovenstaand geval onze toestemming geven.
 3. Je geeft ons tijdens de Overeenkomst het exclusieve recht om de toegewezen Diensten uit te voeren.

Artikel 18. Toepasselijk recht en deponering

 1. Op Overeenkomsten tussen jou en ons geldt alleen het Nederlands recht.
 2. Hebben we een conflict? Dan lossen we dat op door samen te overleggen. Komen we er niet uit, dan mag alleen rechtbank Gelderland er uitspraken over doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 19. Survival

 1. Na het eindigen van deze Overeenkomst, gelden de volgende bepalingen nog steeds:
  • Artikel 14 Intellectueel eigendom
  • Artikel 15 Geheimhouding
  • Artikel 18 Toepasselijk recht
  • Artikel 7 Aansprakelijkheid
  • Artikel 17 Medewerkersbeding
  • En deze bepaling, Survival

Artikel 20. Wijziging algemene voorwaarden

 1. We mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. We laten je dat dan wel even weten.
 2. Er zitten minstens 30 dagen tussen deze mededeling en het begin van de nieuwe voorwaarden.
 3. Als de wijziging betekent dat wij anders mogen presteren dan vooraf afgesproken, mag jij de gewijzigde voorwaarden weigeren of de Overeenkomst ontbinden.