Algemene Voorwaarden – Letterdesk

(Click here for English)

Artikel 1. Definities

 1. Derde(n): personen die niet bij de overeenkomst betrokken zijn.
 2. Evenement: elke door Letterdesk georganiseerd bijeenkomst, hieronder wordt mede begrepen: cursussen, trainingen, workshops en brainstormsessies
 3. Opdrachtnemer: een persoon die, of een bedrijf dat op basis van een opdracht een dienst levert (Letterdesk);
 4. Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Letterdesk en Wederpartij gericht op het leveren van teksten;
 5. Partijen: Wederpartij en Letterdesk gezamenlijk;
 6. Schriftelijk(e): per e-mail, per fax, per post of via een fysiek document;
 7. Wederpartij: degene die door ondertekening van een overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;

Artikel 2. Identiteit

Naam bedrijf: Letterdesk
Straatnaam en nummer: Spoorstraat 30a
Postcode en vestigingsplaats: 6511 AH Nijmegen
KvK nummer: 73437700

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Letterdesk en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Letterdesk en Wederpartij. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Letterdesk voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Letterdesk zijn in te zien.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Letterdesk kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 6. Letterdesk is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.
 7. Alle afgesproken termijnen zijn indicatief en dus geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen.
 8. De werking van art. 7:404 BW, art. 7:407 lid 2 BW en art. 7:409 BW zijn uitgesloten.

Artikel 4. Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Letterdesk gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Letterdesk niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Letterdesk behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Letterdesk weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Letterdesk onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 6. Het recht op opschorting van Wederpartij is uitgesloten.

Artikel 6. Annulering en opzegging

 1. Letterdesk behoudt zich het recht voor een Evenement te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de afgesproken datum van uitvoering van het Evenement. Wederpartij wordt hierover zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. In het geval er een aanbetaling is gedaan door Wederpartij zal Letterdesk het door Wederpartij betaalde restitueren. Indien mogelijk biedt Letterdesk Wederpartij een alternatief aan. Indien Wedepartij hiervan gebruik maakt, wordt het geld niet gerestitueerd.
 2. Evenementen kunnen uitsluitend Schriftelijk en voor aanvang van het Evenement worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering is Letterdesk gerechtigd om de volgende kosten bij Wederpartij in rekening te brengen:
  a. Bij annulering vanaf het moment dat de overeenkomst gesloten is tot één maand voor het Evenement wordt 25 (vijfentwintig) % van het honorarium in rekening gebracht.
  b. Bij annulering binnen één maand voor het Evenement wordt 50 (vijftig) % van het honorarium in rekening gebracht.
  c. Bij annulering binnen een week voor het Evenement wordt 75 (vijfenzeventig) % van het honorarium in rekening gebracht.
 3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, kan het verbeteren, bewerken of het schrijven van een tekst niet worden geannuleerd. Indien Wederpartij de opdracht toch wil annuleren dient zij de al gemaakte kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de gemaakte arbeidsuren, alsnog te vergoeden.
 4. Indien er sprake is van een duurovereenkomst kan deze uitsluitend worden opgezegd met inachtneming van de volgende opzegtermijnen: opzegging geschiedt met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand indien de overeenkomst binnen het eerste loopjaar van de overeenkomst wordt opgezegd, in het tweede loopjaar van de overeenkomst moet een opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden in acht worden genomen en vanaf het derde loopjaar van de overeenkomst bedraagt de in acht te nemen opzeggingstermijn 6 (zes) maanden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Letterdesk is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Letterdesk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Letterdesk.
 2. Letterdesk is niet aansprakelijk voor directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Letterdesk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Letterdesk.
 3. Indien Letterdesk toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Letterdesk beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het voor die overeenkomst bedongen honorarium exclusief btw. Indien er sprake is van een duurovereenkomst die langer dan 6 (zes) maanden duurt, wordt het bedongen honorarium vastgesteld op het totaal van vergoedingen, exclusief btw, van de 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 4. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Letterdesk uitkeert.
 5. Onder directe schade wordt verstaan:
  a. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Letterdesk aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Letterdesk meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Letterdesk vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Letterdesk is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 8. Wederpartij vrijwaart Letterdesk voor elke aanspraak van Derden.

Artikel 8. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Letterdesk in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Letterdesk kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Letterdesk onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wederpartij kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend computervirussen, storingen, (openbaar vervoer) stakingen en (technische) problemen met vervoersmiddelen.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Letterdesk niet aan zijn verplichtingen jegens Wederpartij kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort zolang Letterdesk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 9. Honorarium

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Letterdesk behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Letterdesk behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop opdrachtnemer in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Letterdesk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 10. Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Letterdesk te melden.
 3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Letterdesk is gewezen op de te late betaling en Letterdesk de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in verzuim. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Letterdesk gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Letterdesk op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Letterdesk direct opeisbaar.
 5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11. Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen twee maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Letterdesk ter zake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. De Wederpartij dient Letterdesk in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Letterdesk gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

Artikel 12. Overdracht

 1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 2. Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is.

Artikel 13. Meerwerk

 1. Indien Letterdesk op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Letterdesk. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Letterdesk verleende diensten rusten bij Letterdesk. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
 2. De door Letterdesk verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om de resultaten van de werkzaamheden van Letterdesk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op een andere manier dan waarvoor ze bestemd zijn. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Letterdesk is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Letterdesk.
 3. Letterdesk behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
 5. Letterdesk doet geen afstand van persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op naamsvermelding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Letterdesk heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
 7. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die overeenkomst bedongen honorarium, onverminderd het recht van Letterdesk op schadevergoeding.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor Partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien de Wedepartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Letterdesk een direct opeisbare boete van 20000 (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Letterdesk, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Vrijwaring

 1. Wederpartij staat ervoor in dat alle aangeleverde data en materialen vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. Indien Wederpartij een afbeelding aan Letterdesk verstrekt voor de uitvoering of voor het resultaat van de Overeenkomst waar een portretrecht op heerst, verklaart Wedepartij dat Letterdesk toestemming heeft om dit portret te gebruiken.
 3. Letterdesk hoeft het in het vorige lid bedoelde niet te onderzoeken.
 4. Wederpartij vrijwaart Letterdesk voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.
 5. Wederpartij vrijwaart Letterdesk voorts voor alle aanspraken van derden, waaronder in ieder geval begrepen aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en die niet aan Letterdesk toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van Letterdesk in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 17. Medewerkersbeding

 1. Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Letterdesk, medewerkers van Letterdesk in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. Letterdesk zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

Artikel 18. Toepasselijk recht en deponering

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 19. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 7 (Aansprakelijkheid) artikel 14 (Intellectueel eigendom), artikel 15 (Geheimhouding), artikel 17 (Medewerkersbeding) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 20. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Letterdesk is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden die op de Overeenkomst van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.
 2. Deze wijziging treedt 1 (één) maand na bekendmaking aan Wederpartij in werking op de Overeenkomst.